Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu

Data publikacji strony internetowej: 2012-04-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl/ wse/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
- pochodzą z różnych źródeł,
- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu:

ul. 11 Listopada 37/59

adres poczty elektronicznej: zenon.romanek@ra.policja.gov.pl

47 701 20 79

Osobą odpowiedzialną jes mł. insp. Zenon Romanek koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KWP zs. w Radomiu.

Koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu jest mł. asp. Katarzyna Krukowska - Oficer Prasowy KPP w Sierpcu, numer tel. 47 705 42 47./p>

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Jana Kilińskiego 24C w Sierpcu. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną przy gmachu budynku.

Wejście na teren Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu dla interesantów możliwe jest wyłącznie od strony ul. Jana Kilińskiego.

Na terenie parkingu zewnętrznego ogólnie dostępnego przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla interesantów w ilości 15 szt. oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane białą kopertą (P-20) oraz symbolem osoby na wózku (P-24) w ilości 2 szt.

Do wejścia głównego prowadzi chodnik od strony ulicy Jana Kilińskiego.

W holu głównym po prawej stronie znajduje Recepcja. Personel Recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Wejście do obiektu KPP możliwe jest wyłącznie dla interesantów, którzy przedstawią uzasadniony cel przybycia. Wszyscy interesanci wchodzący do obiektu podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących do budynku z odnotowaniem:

  • danych personalnych (ustalonych na podstawie okazanego dokumentu ze zdjęciem);
  • celu przybycia do konkretnej komórki organizacyjnej.

Osobie wezwanej lub zgłaszającej się z własnej inicjatywy pracownik recepcji zezwala na wejście, wyłącznie po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwej merytorycznie jednostki/komórki organizacyjnej, której wyznaczony pracownik ma obowiązek interesanta osobiście odebrać, a po załatwieniu sprawy odprowadzić go z powrotem do recepcji KPP.

Interesanci zewnętrzni wchodzą do obiektów KPP zlokalizowanych przy ul. Jana Kilińskiego 24C wyłącznie przez recepcję KPP.

Interesanci wchodzący do obiektów KPP mogą być sprawdzeni przy użyciu bramki lub/oraz ręcznego wykrywacza metalu pod kątem wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów (zgodnie z przyjętymi w tym zakresie w OIN procedurami postępowania).

Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi za pomocą kart dostępu, przez które na poziomie parteru budynku może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w holu przy stanowisku recepcji znajdującym się w głównym wejściu do budynku lub  w odrębnym pomieszczeniu  przystosowanym dla interesantów, znajdującym się na parterze bezpośrednio przy recepcji.

W budynku nie ma wind.

Toalety dla interesantów, w tym także dla osób niepełnosprawnych, znajdują się na parterze budynku w holu przy pomieszczeniu dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Posterunek Policji w Zawidzu

Dostępność architektoniczna budynku

Posterunek Policji w Zawidzu znajduje się  przy ul. Słonecznej 7 w Zawidzu Kościelnym.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Słonecznej. Posterunek umiejscowiony jest na tzw. wysokim parterze. W budynku nie ma windy.

Posterunek oznaczony jest numerem na budynku. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla interesantów. Nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.

Przed wejściem, po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z oznaczeniem Posterunku Policji.

Drzwi główne znajdują się od ulicy Słonecznej. Następnie do pomieszczeń posterunku prowadzą schody. Schody  są wyposażone w barierki. Nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, ani innych udogodnień.

Teren posterunku jest ogrodzony.

Interesanci nie mogą poruszać się sami po obiekcie, są odbierani przez funkcjonariusza posterunku i poruszają się po obiekcie w jego obecności.

Interesanci obsługiwani są w pokojach funkcjonariuszy. Dostęp do pomieszczeń nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku.

W budynku jest toaleta dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

 

Posterunek Policji w Rościszewie

Dostępność architektoniczna budynku

Posterunek mieści się w budynku Urzędu Gminy Rościszewie przy ul. Armii Krajowej 1. Wejście do posterunku patrząc od ulicy Armii Krajowej, znajduje się po prawej stronie budynku gminy, w jego szczycie.

Przed drzwiami wejściowymi do posterunku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do drzwi wejściowych prowadzi jeden stopień. Schody te  posiadają platforę przystosowaną do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Budynek posiada pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Teren budynku Urzędu Gminy Rościszewie , w którym znajduje się posterunek jest nie ogrodzony.

Przed budynkiem posterunku na ul. Armii Krajowej znajdują się dwa miejsca parkingowe, nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są przez funkcjonariusza posterunku i poruszaja się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.

Pomieszczenia posterunku znajdują się na jednym poziomie.

Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla pracowników i funkcjonariuszy policji znajduje się na wprost od wejścia do posterunku, z toalety mogą korzystać interesanci. Toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Posterunek Policji w Gozdowie

Dostępność architektoniczna budynku

Posterunek mieści się w budynku Urzędu Gminy Gozdowie  przy ul. Krystyny Gozdawy 19. Wejście do posterunku patrząc od ulicy Krystyny Gozdawy , znajduje się po prawej stronie budynku gminy.

Na drzwiach wejściowych do posterunku znajduje się tablica informacyjna z nazwą instytucji.

Do drzwi wejściowych prowadzą dwa stopnie schodów.  Schody te posiadają platforę przystosowaną do obsługi przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Budynek posiada pochylnie dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku.

Teren budynku Urzędu Gminy w Gozdowie , w którym znajduje się posterunek jest nie ogrodzony.

Przed budynkiem posterunku na ul. Krystyny Gozdawy znajdują się dwa miejsca parkingowe, nie ma miejsca parkingowego wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla pracowników i funkcjonariuszy policji znajduje się na wprost od wejścia do posterunku, z toalety mogą korzystać interesanci. Toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są przez funkcjonariusza posterunku i poruszaja się po obiekcie w obecności funkcjonariusza Policji.

Pomieszczenia posterunku znajdują się na jednym poziomie.

Funkcjonariusze nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku nie ma windy.

W budynku jest toaleta dla interesantów

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailea.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 13.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kosiorek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Krukowska
do góry