RODO - Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

Biuletyn Informacji Publicznej

RODO

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE RODO W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W SIERPCU

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
w Sierpcu – adres: ul. Kilińskiego 24C, 09 – 200 Sierpc;

2) w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu wyznaczony został inspektor ochrony danych p. Monika Kolczyńska, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kppsierpc@ra.policja.gov.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc z dopiskiem na kopercie „Inspektor Ochrony Danych”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu
w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

c) wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy. (art.6 ust. 1 lit. b RODO).

4) W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

  • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
  • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Sierpcu na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, adres) jest dobrowolne.
Nie podanie tych danych uniemożliwi zastosowanie zasady pisemności, określonej w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a tym samym nie będzie możliwe pisemne poinformowanie Pani/Pana o załatwieniu sprawy.

Metryczka

Data publikacji : 04.06.2018
Data modyfikacji : 13.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Krukowska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Krukowska

Nawigacja

do góry