Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W SIERPCU

mł.insp. Jarosław Ciarka


PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

CODZIENNIE W GODZINACH  od 7.30 do 15.30,

A W KAŻDĄ ŚRODĘ do GODZINY 17.00.

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu przy ul. Kilińskiego 24C.  Wskazane jest wcześniejsze zapisanie na rozmowę pod nr tel. 47 705 42 02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu
(I piętro, pokój nr 32).

 

Naczelnicy Wydziałów, ich Zastępcy lub Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów zgodnie z kompetencjami w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu przy ul. Kilińskiego 24C od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 15.30.

W sprawach osobowych, policjantów i pracowników KPP w Sierpcu oraz jednostkach podległych Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu przyjmuje po wyczerpaniu obowiązującej drogi służbowej

 


KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI zs. w Radomiu

lub wyznaczony przez niego
 I ZASTĘPCA KOMENDANTA lub ZASTĘPCY KOMENDANTA

PRZYJMUJĄ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY WTOREK W GODZINACH od 13.00 do 17.30

 

Interesanci przyjmowani są w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59. Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę pod nr tel. 47 701 22 02 lub osobiście w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu (II piętro, pokój nr 200).

Policjanci lub pracownicy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP zs. w Radomiu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu przy ul. 11 Listopada 37/59 (łącznik) I piętro, pokoje nr 110, 111 i 112:

- w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 17.30,

- w pozostałe dni służby/pracy w godz. od 8.00 do 15.30,

 

Komendant Główny Policji

wyznaczył I Zastępcę oraz Zastępców Komendanta Głównego Policji do przyjmowania obywateli w sprawach skargi i wniosków.

Interesanci są przyjmowani w poniedziałki w godzinach 15.00-17.00, po uprzednim zgłoszeniu  - telefonicznym na numer telefonu skargowego, tj. 22 601-22-72 lub w ramach przyjęć interesantów podczas dyżuru skargowego pełnionego przez funkcjonariuszy Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.

 

Ochrona prawna skarżącego

Art. 225 § 1 KPA

 „Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.”

 

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje'.

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu.

 

Kontakt:

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

ul. Kilińskiego 24C, 09-200 Sierpc.

 

Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu wyznaczył Inspektora ochrony danych.
Kontakt 47 705 42 82 89
Adres mailowy: kppsierpc@ra.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Metryczka

Data publikacji 02.02.2019
Data modyfikacji 03.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kosiorek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Krukowska
do góry